algemene voorwaarden gymbox ongetemd:

ARTIKEL 1 DEFINITIES:

Gymbox Ongetemd ofwel GO: Natuurlijke of rechtspersoon die als Gymbox Ongetemd een overeenkomst sluit betreffende Sport en Fitness-activiteiten. Het Lid ofwel de deelnemer: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot Sport en Fitness-activiteiten. Sport en Fitness-activiteiten: Een op lichamelijk en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen GO en het Lid ter zake Gymbox Ongetemd.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID:

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende sport en fitness activiteiten, die tussen GO en het Lid worden gesloten.

2.2 Bij minderjarigen <18 jr. is een handtekening en goedkeuring van de ouder, verzorger of voogd verplicht.

2.3 Leden dienen de algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen en deze, evenals de huisregels, na te leven. Deze zijn te allen tijde te bekijken op de website van Gymbox Ongetemd (www.gymboxongetemd.nl).

2.4 Gymbox Ongetemd heeft het recht de algemene voorwaarden en huisregels ten alle tijden aan te passen. Leden zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.

ARTIKEL 3 RISICO’S EN AANSPRAKELIJKHEID:

3.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van onderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Gymbox Ongetemd, is geheel voor eigen risico van het Lid.

3.2 Gymbox Ongetemd en de coaches aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van leden. 
Leden dienen eigen verantwoordelijkheid te nemen voor eigendommen.

3.3 Gymbox Ongetemd en de coaches aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel, blessures en daaruit voortvloeiende schade opgelopen in de box of op het terrein van Gymbox Ongetemd. Lessen en trainingen worden gegeven door bekwame coaches welke op -en aanwijzingen geven om bewegingen juist uit te voeren en voorwerpen juist te gebruiken.

3.4 Eventuele kosten door opgelopen schade, blessures of letsel kunnen niet verhaald worden op Gymbox Ongetemd of de coaches.

3.5 Het Lid zal zowel Gymbox Ongetemd als de coach vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

3.6 Gymbox Ongetemd is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven.
3.7 in het geval van overmacht zoals omschreven in het Burgelijk Wetboek 6:75  maar niet uitsluitend, natuurrampen, door de staat opgelegde maatregelen, epidemieën,  pandemieën, brand en alle andere soorten rampspoed etc. is Gymbox Ongetemd niet  aansprakelijk voor eventuele schade die hier uit voort vloeien.  Er bestaat ook geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. 

ARTIKEL 4 KLACHTEN:

Met eventuele klachten met betrekking tot Gymbox Ongetemd kan de deelnemer zich in eerste instantie wenden tot de coach of eigenaar.
In tweede instantie kan er via de mail, info@gymboxongetemd.nl, contact gezocht worden. Het lid dient in elk geval te melden: zijn/haar contact gegevens en een duidelijke omschrijving van de klacht. Binnen 3 werkdagen zal er mondeling, dan wel schriftelijk een terugkoppeling plaatsvinden.

ARTIKEL 5 ROOSTER EN OPENINGSTIJDEN:

5.1 Gymbox Ongetemd is gerechtigd om de Gymbox Ongetemd geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

5.2 Gymbox Ongetemd is gerechtigd de Gymbox Ongetemd box voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

5.3 Indien de Gymbox Ongetemd box om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen. Gaat het Lid hiermee akkoord, indien deze verhindering niet langer dan 14 dagen duurt, zonder het recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

5.4 Gymbox Ongetemd is gerechtigd de openingstijden of het lesrooster van Gymbox Ongetemd tijdelijk of blijvend te wijzigen.

5.5 Gymbox Ongetemd is gerechtigd om de vestiging te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien de verhuizing buiten een straal van 5 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde vestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing.

ARTIKEL 6 LIDMAATSCHAP, PRIJZEN,  PRIJSWIJZIGINGEN EN BETALINGEN:

6.1 Een lidmaatschapsovereenkomst bij Gymbox Ongetemd wordt aangegaan voor ten minste één maand, startend vanaf de eerste betaling.
Het lidmaatschap kan daarna maandelijks worden opgezegd, met inachtneming van één maand opzegtermijn. dit wil zeggen als je op 1 januari opzegt ben je lid tot en met eind februari. Er is nooit restitutie van het abonnementsgeld mogelijk.

6.2 Betaling van het lidmaatschap geschiedt via automatische incasso tenzij anders afgesproken.

6.3 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

6.4 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum automatische incasso, en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de Gymbox Ongetemd faciliteiten., is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal dagen.

6.5 Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.gymboxongetemd.nl of op te vragen bij de coach of eigenaar in de Gymbox Ongetemd.

6.6 Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via automatische incasso. 

6.7 Voor lidmaatschapsovereenkomsten waarbij betaling van het lidmaatschap per pintransactie heeft plaatsgevonden, geldt dat het Lid voor vervolgbetalingen tijdig een machtiging tot automatische incasso aan Gymbox Ongetemd dient te verstrekken. Indien het Lid verzuimt om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn de volgende bepalingen eveneens van overeenkomstige toepassing.

6.8 Bij niet tijdige ontvangst door Gymbox Ongetemd van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bankrekening of storneren om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, ontvangt het Lid een e-mail, waarin hij/zij 14 dagen heeft het verontschuldigde bedrag te voldoen. Gymbox Ongetemd is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging en/of herinnering op schrift en/of e-mail administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking/betaling, om welke reden dan ook, dan is Gymbox Ongetemd gerechtigd om het account, en daarmee de toegang tot de Gymbox Ongetemd box, te blokkeren. Indien het lid reeds een aanmaning heeft ontvangen en alsnog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan en dus in gebreke blijft is het lid in verzuim. Hiermee vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 6.3 hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.

6.9 Gymbox Ongetemd, Wod-up account worden en/of blijven geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid kan bovendien de toegang tot de box worden geweigerd. Daarenboven is Gymbox Ongetemd gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschap overeenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

6.10 Gymbox Ongetemd behoudt zich het recht de tarieven tussentijds met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. btw-percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

6.11 Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot volgen van de (sport) activiteiten van Gymbox Ongetemd of het anderszins deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van Gymbox Ongetemd waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

6.12 Abonnementen geven recht op een aantal trainingen per week. Niet gebruikte trainingen gaan niet mee te naar een volgende week.

6.13 Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan, anders dan volgens de afgesproken uitschrijf termijn bedoeld in artikel 6.1.

6.14 Inschrijven voor een training dient gedaan te worden middels het inschrijfsysteem Wod-up.

6.15 Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

6.16 Het Lid is zich er van bewust dat er per training een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, hierdoor kan de mogelijkheid ontstaan dat er niet op het gewenste tijdstip getraind kan worden. Hiervoor vindt geen restitutie van de contributie plaats.

6.17 De lidmaatschapsvorm kan in overleg gewijzigd worden. Upgraden van de lidmaatschapsvorm is direct van kracht. Bij downgraden van de lidmaatschapsvorm gelden de wijzigingen per ingang van de eerstvolgende volledige kalendermaand.
6.18 Het lid is zich bewust dat wanneer hij/zij gebruikt maakt van een actie met als voorwaarde een minimale lidmaatschapstermijn, dat dit termijn ook volledig voldaan moet worden. Ook na een vroegtijdige opzegging. Na afloop van de actie periode vervalt het lid in het reguliere tarief van het lidmaatschap. 

ARTIKEL 7 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP:

7.1 Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij Gymbox Ongetemd door een mail te sturen naar info@gymboxongetemd.nl.

7.2 Het Lid houdt rekening met de opzegtermijn van één maand. Als de incasso reeds heeft plaatsgevonden, zal na opzegging nog éénmaal een incasso plaatsvinden.

7.3 Gymbox Ongetemd behoudt zich het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schendig van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de coach, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere abonnementsduur vervalt. Inachtneming van een betalingsverplichting van één maand.


ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN:

8.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Gymbox Ongetemd aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Gymbox Ongetemd zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Gymbox Ongetemd is gevestigd.


ARTIKEL 9 PERSOONSGEGEVENS:

9.1 Gymbox Ongetemd verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

9.2 Gymbox Ongetemd verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Gymbox Ongetemd en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Gymbox Ongetemd.

9.3 Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetsrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Gymbox Ongetemd kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Gymbox Ongetemd.

 

ARTIKEL 10 VERBODEN MEE TE NEMEN OF TE GEBRUIKEN:

10.1 Alle soorten glaswerk, (stenen) flessen, alcoholische dranken, drugs en dergelijke.

10.2 Voorwerpen en middelen die de deelnemer en medebezoekers lichamelijk letsel kunnen toebrengen, zoals wapens, messen, injectienaalden (met uitzondering van medisch gebruik).

10.3 Overige goederen die niet in een Gymbox thuishoren. Dit ter beoordeling van de coach of eigenaar.

 

ARTIKEL 11 WEIGERING TOEGANG EN/OF VERWIJDERING: 

11.1 De toegang kan worden ontzegd, of personen kunnen uit GO worden verwijderd:

·         In het geval van het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van de coach of eigenaar;

·         Het niet naleven van de huisregels;

·         Indien men één of meerdere goederen als genoemd in artikel 11 bij zich heeft;

·         Indien men onder invloed van alcohol en/of drugs verkeert;

·         Bij wangedrag;

·         Bij seksuele intimidatie;

·         Bij diefstal en/of vandalisme;

·         Bij het lijden aan besmettelijke ziekte(n) of open wonden;

·         Bij het niet nakomen van één of meerdere van de hiervoor genoemde algemene voorwaarden.

11.2 Indien strafbare feiten worden gemeld, of indien een persoon hierop door de coach wordt betrapt, wordt onmiddellijk de eigenaar ingeschakeld. De situatie wordt beoordeeld en bepaald of voor deze situatie de politie wordt gewaarschuwd. De situatie wordt beoordeeld en bepaald of voor deze situatie de politie wordt gewaarschuwd. 

 

ARTIKEL 2 OVERIGE BEPALINGEN:

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet in voorziet, worden uitsluitend door de directie van Gymbox Ongetemd beoordeeld en beslist. Gymbox Ongetemd behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten alle tijde te wijzigingen.